Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN MINH TRẠNG
*******252

Phương thức chuyển tiền