Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN DAI PHUOC
*******979

Phương thức chuyển tiền