Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
*******013

Phương thức chuyển tiền