Thông tin giao dịch

Người nhận

LÊ SỸ NAM
*******323

Phương thức chuyển tiền