Thông tin giao dịch

Người nhận

VU MINH TIEN
********950

Phương thức chuyển tiền