Thông tin giao dịch

Người nhận

NGUYEN VAN LONG
*******586

Phương thức chuyển tiền