Thông tin giao dịch

Người nhận

PHAM THANH HAU
********084

Phương thức chuyển tiền