Thông tin giao dịch

Người nhận

LE HOANG THANH
********200

Phương thức chuyển tiền